Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van V.O.F. Industrial Cleaning ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30180283, kantoorhoudend aan de Kazemat 24 te Veenendaal

artikel 1. Algemeen                                               

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Industrial Cleaning en een opdrachtgever waarop Industrial Cleaning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.                                                 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Industrial Cleaning, voor de uitvoering waarvan door Industrial Cleaning derden dienen te worden betrokken.                             

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Industrial Cleaning en haar directie.                                                        

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.                      

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Industrial Cleaning en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.                                                              

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.                                                  

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.                      

8. Indien Industrial Cleaning niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Industrial Cleaning in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen                               
1. Alle offertes en aanbiedingen van Industrial Cleaning zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.                                                               

2. Industrial Cleaning kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.                                           

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.                                                          

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Industrial Cleaning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Industrial Cleaning anders aangeeft.                                                                 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Industrial Cleaning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.                                                     

6. In catalogussen vermelde gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, modellen, maten gewichtsopgaven zijn slechts ter aanduiding en binden leverancier niet, tenzij in de opdrachtbevestiging anders wordt aangegeven. 

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst             

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Industrial Cleaning derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Industrial Cleaning dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.   

2. Indien Industrial Cleaning gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Industrial Cleaning ter beschikking heeft gesteld.                                                          

3. Industrial Cleaning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.                                                   

4. Industrial Cleaning heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.                                                              

5. Indien door Industrial Cleaning of door Industrial Cleaning ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.                                                             

6. Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen geschied levering van zaken af bedrijf van Industrial Cleaning. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Industrial Cleaning gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.                                                

7. Mocht in afwijking van het in lid 6 bepaalde levering franco thuis zijn overeengekomen, dan zijn de zaken voor risico van opdrachtgever zodra de zaken op de overeengekomen plaats aan opdrachtgever worden aangeboden. Industrial Cleaning draagt in dat geval de risico’s en kosten inclusief de rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van zaken.                                                              

8. In geval van het verrichten van werkzaamheden wordt het werk als opgeleverd beschouwd, wanneer:                  

A. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.                                                     
B. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.                                                                     

9. Wanneer is overeengekomen, dat door Industrial Cleaning te leveren goederen tevens door haar zullen worden geïnstalleerd, omvat installatie uitsluitend die werkzaamheden, die tot de branche van Industrial Cleaning behoren. Opdrachtgever dient op eigen kosten zorg te dragen voor alle overige leveringen en werkzaamheden, zoals die van elektriciens, timmerlieden,metselaars, schilders, stukadoors, smeden en dergelijke.

10. Industrial Cleaning is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.                                                                          

11. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Industrial Cleaning de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.                                                        

12. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Industrial Cleaning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Industrial Cleaning worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Industrial Cleaning zijn verstrekt, heeft Industrial Cleaning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Industrial Cleaning ter beschikking heeft gesteld. Industrial Cleaning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Industrial Cleaning is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.                                              

13. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, gewichtsopgaven, materiaalaanduidingen, planningen, handelingen, routebeschrijvingen en al wat dies meer zij, die zijn opgenomen is de overeenkomst of waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, worden door Industrial Cleaning te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Geringe afwijkingen dienen te worden geaccepteerd, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijking is overeengekomen.                                                     

14. In de branche gebruikelijke en/of redelijke afwijkingen, geven opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.                                        

15. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Industrial Cleaning zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.                                                            

16. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Industrial Cleaning gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Industrial Cleaning bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Industrial Cleaning op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Industrial Cleaning een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.                                                                

17. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Industrial Cleaning een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken                                                         

18. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Industrial Cleaning gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Industrial Cleaning daardoor direct of indirect ontstaan.                                                                       

19. Indien Industrial Cleaning met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Industrial Cleaning niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.                                                                           

20. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Industrial Cleaning alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Industrial Cleaning rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.           

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Industrial Cleaning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Industrial Cleaning ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; – de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Industrial Cleaning kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Industrial Cleaning gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.                               

2. Voorts is Industrial Cleaning bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Industrial Cleaning kan worden gevergd.                                            

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Industrial Cleaning op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Industrial Cleaning de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.                                         

4. Indien Industrial Cleaning tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.                                      

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Industrial Cleaning gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.                                                   

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Industrial Cleaning gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.                                                                       

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Industrial Cleaning, zal Industrial Cleaning in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Industrial Cleaning extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Industrial Cleaning anders aangeeft.                                                                

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Industrial Cleaning vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Industrial Cleaning op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5. Overmacht                                                          
1. Industrial Cleaning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien  hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.                

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Industrial Cleaning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Industrial Cleaning niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Industrial Cleaning of van derden daaronder begrepen. Industrial Cleaning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Industrial Cleaning zijn verbintenis had moeten nakomen.                                                

3. Industrial Cleaning kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.                                                          

4. Voor zoveel Industrial Cleaning ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Industrial Cleaning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. Betaling en incassokosten                  

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Industrial Cleaning aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Industrial Cleaning aangegeven. Industrial Cleaning is gerechtigd om periodiek te factureren.                                               

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.                              

3. Industrial Cleaning heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.                                        

4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Industrial Cleaning verschuldigde.                                                       

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.                                                        

6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Industrial Cleaning echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud                        

1. Het in het kader van de overeenkomst met Industrial Cleaning geleverde blijft eigendom van Industrial Cleaning totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Industrial Cleaning gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.                                                            

2. Het door Industrial Cleaning geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.                                                               

3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Industrial Cleaning veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Industrial Cleaning daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Industrial Cleaning ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Industrial Cleaning gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Industrial Cleaning bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.                                                  

4. Voor het geval Industrial Cleaning zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Industrial Cleaning en door Industrial Cleaning aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Industrial Cleaning zich bevinden en deze terug te nemen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn                                                  

1. De door Industrial Cleaning te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Industrial Cleaning kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.                                                             

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Industrial Cleaning verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.                                       

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Industrial Cleaning, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Industrial Cleaning geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), beschadigingen ten gevolge van normale slijtage et cetera. Voorts is Industrial Cleaning tot geen enkele garantie gehouden zolang opdrachtgever zijn verplichtingen jegens haar niet volledig is nagekomen.                                                                 

4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Industrial Cleaning te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Industrial Cleaning te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Industrial Cleaning in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Industrial Cleaning in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.                                                         

5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.                                    

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan in lid 4 bedoeld, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.  

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Industrial Cleaning de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Industrial Cleaning, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan Industrial Cleaning te retourneren en de eigendom daarover aan Industrial Cleaning te verschaffen, tenzij Industrial Cleaning anders aangeeft.                                                    

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Industrial Cleaning daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.                                                       

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.                                   

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Industrial Cleaning en de door Industrial Cleaning bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9. Aansprakelijkheid                                      

1. Industrial Cleaning kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade geleden door de eigenaar, gebruiker, andere personen die het product gebruiken, of derden; hetzij direct hetzij indirect als gevolg van niet correct gebruik, kalibratie, onderhoud en service, inclusief niet eigenlijk gebruik en  selectie, alsmede het niet opvolgen of niet correct opvolgen van de instructies in de relevante gebruiksaanwijzing, en/of het niet correct uitvoeren van reparaties en onderhoud, of uitvoeren van reparaties en onderhoud welke niet door Industrial Cleaning of door haar aangewezen personen en instanties is uitgevoerd.               

2. Indien Industrial Cleaning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.                                    

3. Industrial Cleaning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Industrial Cleaning is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.                                         

4. Indien Industrial Cleaning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Industrial Cleaning beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de desbetreffende order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.                 

5. De aansprakelijkheid van Industrial Cleaning is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.                                                                        

6. Industrial Cleaning is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.                                                                     

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Industrial Cleaning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Industrial Cleaning toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.                                                            

8. Industrial Cleaning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.                                

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Industrial Cleaning of zijn leidinggevende ondergeschikten.                                                          

artikel 10. Risico-overgang                                             
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

artikel 11. Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart Industrial Cleaning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan ander dan aan Industrial Cleaning toerekenbaar is.                                                                                        

2. Indien Industrial Cleaning uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Industrial Cleaning zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Industrial Cleaning, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Industrial Cleaning en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

artikel 12. Intellectuele eigendom                       

1. Industrial Cleaning behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op alle door Industrial Cleaning ter beschikking gestelde materialen, waaronder tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, beschrijvingen, planningen en alles wat hierop betrekking heeft. Opdrachtgever zal deze materialen strikt vertrouwelijk en uitsluitend intern gebruiken. Direct op het eerste verzoek van Industrial Cleaning zal de opdrachtgever dit materiaal retourneren. Het is opdrachtgever verboden te kopiëren, na te maken of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven. Industrial Cleaning heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.                                                                

2. In geval van overtreding van het in lid 1 bepaalde, is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 20.000,- en voorts een boete van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen               
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Industrial Cleaning partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Industrial Cleaning is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Industrial Cleaning het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.                                                                           

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14. Vindplaats en wijziging  voorwaarden                               
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Industrial Cleaning.