Verhuur Voorwaarden

VERHUURVOORWAARDEN

Voorwaarden voor verhuur van V.O.F. Industrial Cleaning Oldenboom, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Veenendaal aan de Kazemat 24 te Veenendaal.

Artikel 1. Object van deze overeenkomst

Deze overeenkomst heeft betrekking op de aan u verhuurde machine, met de daarbij vermelde accessoires

Artikel 2. Levering en terugbezorging

De verhuurder draagt de zorg voor het      transport naar de huurder, en na beëindiging van de afgesproken huur-termijn voor het transport naar het depot van verhuurder. Kosten van het transport zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3. Leveringstermijn

Voor zover er termijnen zijn overeen-gekomen i.v.m. het ter beschikking stellen of bezorging aan huurder, zullen deze als niet fataal beschouwd worden. Verhuurder zal eerst na ingebrekestelling hiervoor in verzuim zijn.

Artikel 4. Controle op goede staat van de machine

De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde machine op gebreken te hebben gecontroleerd.

Artikel 5. Kosten

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het  gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak, die niet als normale slijtage kunnen worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra in rekening gebracht.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde- of  onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt het  huurtarief  in rekening gebracht  vanaf de datum waarop de machine is afgeleverd tot en met de datum waarop deze wordt opgehaald.

6.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het huurcontact geld een gedeelte van een dag als een gehele dag

Artikel 7. Betaling

7.1 Facturering zal in het algemeen in de derde week van de vier wekelijkse periode respectievelijk de derde week van de kalendermaand plaatsvinden. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2 Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden  gebracht.

7.3 Betalingsgeschillen, in afwijking van artikel 7, worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentie regels bevoegd is.

7.4 Alle kosten betrekking hebbende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor  rekening van de huurder.

Artikel 8. verplichtingen huurder

8.1  De huurder is verplicht de gehuurde machine slechts overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst te

gebruiken en in het bijzonder om de gehuurde machine overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;

8.2  Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde machine aan te brengen.

8.3 De huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde machine te verschaffen i.v.m. dringende reparaties van het gehuurde.

8.4 De huurder is verplicht aanspraken van derden op de gehuurde machine af te wijzen en verhuurder direct op de hoogte te stellen;

8.5 De huurder dient onderverhuur en beschikbaar stellen aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming vooraf van de verhuurder te doen geschieden.

Boels Verhuur B.V. is gerechtigd om machines door te verhuren aan derden.

8.6 Huurder draagt zorg voor, dat de gehuurde machine niet toegankelijk is voor derden.

Artikel 9. Meldingsverplichtingen huurder

9.1 Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige gehuurde machine of indien op enige andere wijze de  eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt.

9.2 In de in sub 9.1 bedoelde gevallen is huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of  bewindvoerder terstond de onderhavige overeenkomst ter inzage te geven.

Artikel 10. Schade en gebreken

10.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het gehuurde door de huurder is ontvangen en het moment waarop het gehuurde weer wordt afgehaald, is het risico van beschadiging, verloren gaan of teniet gaan van het gehuurde anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het gehuurde, voor rekening en risico van de huurder.

10.2 De huurder is verplicht elke schade aan en elk gebrek van het gehuurde terstond aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

10.3 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde machine zullen uitsluitend door of in opdracht van de verhuurder worden verricht

10.4 Onverminderd huurders aansprakelijkheid uit hoofde hierboven onder 10.1 gestelde, heeft huurder, indien het gebrek of de schade aan het gehuurde is ontstaan buiten zijn schuld en ook anderszins niet aan hem is  toe te rekenen, recht op vervanging van desbetreffende

artikelen gedurende de verdere huur van deze overeenkomst, voor zover de verhuurder vervangende artikelen voorradig heeft.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Behoudens schade door opzet of grove schuld van (personeel van) verhuurder, is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak dan wel vervanging van deze zaak of een  onderdeel daarvan, een ander ter beoordeling van de verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade en zijn aansprakelijkheid

beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd. Het bovenstaande laat de aansprakelijkheid op grond van afdeling 6.3.3 BW  onverlet.

Artikel 12 Opzegging

12.1 De overeenkomst is aangegaan voor de vooraf overeengekomen periode danwel voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van de overeenkomst door huurder of verhuurder. Huurder heeft geen recht op restitutie als hij het gehuurde voor einde contractduur op eigen verzoek door verhuurder laat ophalen.

12.2 Bij beëindiging  van de overeenkomst zal de gehuurde machine in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt is, en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de machine gebreken vertoont of beschadigd is, c.q. dat de huurder de machine niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de reparatie- c.q. reinigings- kosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde, indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

12.3 Inspectie van de conditie van de gehuurde machine bij beëindiging van de overeenkomst zal in eerste instantie plaatsvinden op locatie bij de huurder, de definitieve inspectie vindt echter plaats in de werkplaats van de verhuurder

Artikel 13 Diversen

Wijzigingen, aanvullingen of de annulering van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 14. Geschillen

Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de schoonmaak- en Bedrijfsdienstbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen   verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.